განვითარების ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა
ა(ა)იპ – მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება – გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებელი

განვითარების ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა


 გასატარებელი ღონისძიებები  შესრულების ვადები
 მართვის პროცესი
 ახალი ვებ–გვერდის შექმნა  ივლისი–აგვისტო
 ფაკულტეტის დებულების შემუშავება და დამტკიცება  ივლისი–აგვისტო
 ახალი შინაგანაწესის შემუშავება და დამტკიცება  ივლისი–აგვისტო
 დიპლომების გაცემა  აგვისტო–სექტემბერი
 აკადემიური პერსონალის დანიშვნა  სექტემბერი
 ავტორიზაციისთვის მომზადება  ივლისი–სექტემბერი
 სწავლების პროცესის ორგანიზება 
 ბაკალავრიატის საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამაში
 (კურიკულუმში) ცვლილების შეტანა და დამტკიცება
 აგვისტო – სექტემბერი
 ახალი სამაგისტრო პროგრამის მომზადება და დამტკიცება  აგვისტო – სექტემბერი
 სარეკლამო ღონისძიებების ჩატარება  ივნისი–აგვისტო
 შიდა მისაღები გამოცდებისთვის რეგისტრაციის წარმოება  აგვისტო–სექტემბერი
 შიდა მისაღები გამოცდების ჩატარება  სექტემბერი
 საჯარო ლექციების ციკლის ჩატარება  სექტემბერი–დეკემბერი
 პარტნიორული ურთიერთობები 
 მემორანდუმის გაფორმება ფონდ „ქართულ გალობასთან“  წლის განმავლობაში
 მემორანდუმის გაფორმება „საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრთან“  წლის განმავლობაში
 მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფა 
 დაწესებულების შენობის ნაწილის გარემონტება  ივნისი–აგვისტო
 კომპიუტერების და სხვა საჭირო ინვენტარის შეძენა  წლის განმავლობაში
 ბიბლიოთეკისთვის გამოყოფილი ადგილის გარემონტება,სამკითხველო დარბაზის,
 ფონოტეკის მოწყობა და საბიბლიოთეკო ფონდის განახლება
 წლის განმავლობაში
 შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისთვის ადაპტირებული გარამოს შექმნა  ივნისი–აგვისტო
 სამედიცინო კაბინეტის მოწყობა და შესაბამისი ინვენტარის შეძენა  ივნისი–აგვისტო
 ხანძარ საწინააღმდეგო ინვენტარის შეძენა  ივნისი–აგვისტო
 სხვა ღონისძიებები  
 საველე – შემკრებლობითი მუშაობა (ექსპედიცია)  იანვარი
 შემოქმედებითი საღამოები ცნობილ ლოტბარებთან  ნოემბერი და აპრილი
 გაერთიანებული გუნდის საანგარიშო კონცერტები  იანვარი და ივნისი
FaceBook Twitter Google