ირმა მათიაშვილი
ასოცირებული პროფესორი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
ქრისტიანული ხელოვნების ისტორიის სასწავლო კურსის პედაგოგი
შესახებ
პუბლიკაციები

სწავლობდა ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ისტორიის ფაკულტეტის ხელოვნებათმცოდნეობის განყოფილებაზე. 1986 წელს მიღებული აქვს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მედალი წლის საუკეთესო ნაშრომისათვის. 1998 წელს დაიცვა დისერტაცია თემაზე „მხატვრული პრობლემები დავით კაკაბაძის დაზგურ ფერწერაში“, წიგნად გამოიცა 2018 წელს. 1994 წლიდან ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას თბილისის სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელში. 2012 წლიდან დღემდე მუშაობს აპ. ქუთათელაძის სახ. თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში მიწვეულ პედაგოგად. 2009 წლიდან მუშაობს გიორგი მთაწმინდელის სახელობის გალობისა და სიმღერის სასწავლებელში.

სამეცნირო ინტერესების სფერო:
მოდერნიზმის ხელოვნება და კულტურა, ქრისტიანული იკონოგრაფია, ქრისტიანული სიმბოლიკა, ქართული საეკლესიო ხუროთმოძღვრების საფასადო დეკორი.

1.ქაშვეთის საკურთხევლის მოხატულობა.”საბჭოთა ხელოვნება”, 1986, #12,გვ. 103-110
2.შემოქმედის მხატვრული სამყარო. ”საბჭოთა ხელოვნება”, 1987, #2, გვ. 65-69
3.კედლის მხატვრობისა და არქიტექტურის სინთეზის პრობლემა თანამედროვე ქართულ ხელოვნებაში.”თეატრი და ცხოვრება”,1993,#3, გვ.81-92
4.მხატვრული სახის სტრუქტურა და ეროვნული ტრადიციებისადმი მიმართება დავით კაკაბაძის დაზგურ ფერწერაში.სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ივ. ჯავახიშვილის დაბადების 120 წლისთავისადმი. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები,თსუ,1996, გვ.23-24
5.სურათის კონცეფცია დავით კაკაბაძის თეორიულ შემოქმედებაში.”ხელოვნება”,1996,#1-2-3, გვ. 2-12
6.დავით კაკაბაძე მოდერნიზმის კულტურის კონტექსტში.”თეატრი და ცხოვრება”,1997, #1,გვ.27-48
7.პორტრეტის ჟანრი დავით კაკაბაძის შემოქმედებაში.”ძეგლის მეგობარი”, 1997, #3(98), გვ.34-39
8.იმერეთის” სერია დავით კაკაბაძის შემოქმედებაში.”ხელოვნება”,1997, #4-5-6,გვ.33-49
9.მოდერნიზმის მიმდინარეობები დავით კაკაბაძის დაზგურ ფერწერაში.”სპექტრი”,1998,#1,გვ.22-36
10.დავით კაკაბაძის ფერწერა 1910-იან წლებში.თბ.,1999
11.კულტურის შინაარსისა და სახვითი სტრუქტურის მიმართებისათვის.კულტურის ისტორიისა და თეორიის საკითხები, XX, 2004, გვ. 262-269
12.ფორმის ტრანსფორმაციის საკითხისათვის კულტურაში.კულტურის ისტორიისა და თეორიის საკითხები, XXII, 2005, გვ 131-139
13.ილია ზდანევიჩი და ქართული მოდერნიზმის კულტურა. ”სპექტრი”, 2008, გვ. 16-24
14.საკრალურთან შეხების ასახვა ქრისტიანულ იკონოგრაფიაში. საერთაშორისო კონფერენცია ”ტბელობა”, თბ., 2008
15.ილია ზდანევიჩი და ტფილისის არტისტული კაფეები. ”ცივილიზაციური ძიებები”, 2008, #6, გვ.86-97
16.დაბურული ხელების თემა ბიზანტიურ იკონოგრაფიაში. ”ბიზანტინოლოგია საქართველოში - 2” თბ., 2009, გვ. 377-404
17.ხატისა და სურათის კულტურული ფენომენი.”რწმენა და ცოდნა”, 2009, გვ. 73-80
18.სამი ჯვრის ნიშანი სამთავისის აღმოსავლეთის ფასადზე. ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში , 2. ბათუმი, 2010, გვ. 303-311
19.სამთავისის აღმოსავლეთის ფასადის იკონოგრაფია. ” ბიზანტინოლოგია საქართველოში -3”, თბ., 2011, გვ. 301-317
20.სამთავისის აღმოსავლეთის ფასადის რელიეფთა საღვთისმეტყველო იდეა. “ ქართველოლოგია“, 2011, #2, gv. 44-54
21.Iconographie de la façade de Svetitskhoveli d’ouest. Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies. Sofia, 22-27 August. 2011, V. III, p.309-310
22.გრიფონის ფიგურა ოშკის გუმბათის ყელზე. II საერთაშორისო კონფერენცია ტაო-კლარჯეთი. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი- ბათუმი, 2012, გვ. 140-141
23.მცენარეული სიმბოლიკა სამთავისის საფასადო რელიეფებში. „ქართველოლოგია“, 2012, # 6, გვ. 89-97
24.გრიფონის სიმბოლო ოშკის საფასადო რელიეფებში, „საქართველოს სიძველენი“, 2012, # 15, გვ. 96-106.
25.სიმბოლოთა სახისმეტყველება ბასილი დიდის მინიატურაში, (თანაავტორი), ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი. 5/2012, გვ. 184-201.
26.ბასილი დიდის თხზულებათა (Gr.48) მინიატურის ერთი იდეური ასპექტი. საერთაშორისო კონფერენცია, „ქართული ხელნაწერი“, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 2013, გვ. 25-27
27.ბასილი დიდის მინიატურის იკონოგრაფიული ასპექტები Gr.48 ხელნაწერში.საერთაშორისო კონფერენცია “ბიზანტინოლოგია საქართველოში - 4“. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 2013, გვ.95-96
28.გრიფონის გამოსახულება შუა საუკუნეების ქართულ რელიეფში. „ქართველოლოგია“, 2014, # 3,გვ.91-105.
29.სიმბოლურ ნიშანთა ხასიათი XI ს-ის დასაწყისის ხუროთმოძღვრულ რელიეფში. “ქართველოლოგია”, 2015, # 1,გვ. 49-57.
30.წითელი ფერის სიმბოლიკა.“ ალავერდი“, #1/9, 2015, გვ. 87-92.
31.ვენახის სიმბოლიკა. „ალავერდი“, 2015, #2/10, გვ. 16-23.
32.სამეუფო ნიშნები შუა საუკუნეების ქართულ ზოომორფულ რეპერტუარში. “კულტურა და ხელოვნება:კვლევა და მართვა“, კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2015, გვ. 9-14.
33.Sasanian Fantastic Creature “Baškuč (*Pasku(n)č) in Christian Georgian Material Culture (თანაავტორი), Chancen und Scwierigkeiten des interkulturellen Dialogs über ästhetische Fragen, Unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklungen in der Kaukasusregion. Band 13, Dato Barbakadse, Jürgen Trinks (Hg.), Wien, 2016. გვ.145-158.
34.The Iconographic Program and Theological Meaning on the East Façade of Samtavisi Cathedral. Iconographica. 2016, p. 30-45.
35.მოოჭვილი ჯვარი ოშკის საფასადო დეკორში. IV საერთაშორისო კონფერენცია ტაო-კლარჯეთი. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 2016, გვ.113-115.
36.წიგნი ქართულ ჭედურ ხელოვნებაზე (რეცენზია), ქართველოლოგია, 2017, # 6, გვ.141-145.
37.ნახატი ჯვარი ოშკის გუმბათის ყელზე, ACADEMIA, 2017-2018, გვ.78-91.
38.ხელების დაბურვის წესი იკონოგრაფიასა და რიტუალში, გამომც. „ალილო“, თბილისი, 2018.
39.დავით კაკაბაძის დაზგური ფერწერის მხატვრული საკითხები, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2018.
40.ბასილი დიდის მინიატურა Gr.48 ხელნაწერში. „ბიზანტინოლოგია საქართველოში - 4“, 2018.


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

FaceBook Twitter Google