ჯულიეტა შოშიაშვილი
ძველი ბერძნული ენის სასწავლო კურსის პედაგოგი, დოქტორი
შესახებ
პუბლიკაციები
კურსები
დამატებითი ინფორმაცია

1968-1973 წწ.-ში სწავლობდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, კლასიკური ფილოლოგიის ფაკულტეტზე.
1990წ.-ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის და ბიზანტინისტიკის სამეცნიერო სააბჭოზე დაიცვა დისერტაცია თემაზე - „ბიზანტიური ეპისტოლოგრაფია და ფსევდო-დიონისე არეოპაგელის წერილები“, რომელიც წიგნად გამოვიდა 1992 წელს და მიენიჭა ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი.

სამეცნიერო ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი

კვლევის ინტერესები: ბიზანტიური ლიტერატურის თეორია და ისტორია, ბიზანტიურ-ქართული ლიტერატურული ურთიერთობები, ბიზანტიის ისტორია, ძველი ბერძნული ენა.
1974 წ.-დღემდე ილიაუნის გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ბიზანტინოლოგიის განყოფილების მეცნიერ-თანამშრომელი, მკვლევარი.
1989 წ.-დღემდე თბილისის სასულიერო აკადემია-სემინარიის ძველი ბერძნული ენის პედაგოგი.

1.ბიზანტიური ეპისტოლოგრაფია და ფსევდო-დიონისე არეოპაგელის წერილები, გამოკვლევა, თარგმანი, კომენტარები ჯ. შოშიაშვილის, თბ. 1992. 145.
Byzantine Epistolography and the Letters of Pseudo-Dionysius Areopagita, research translation and comments by J. Shoshiashvili, Tbilisi, 1992. 145
2. შემეცნების გზა არეოპაგიტიკასა და სუფიზმში, ბიზანტინოლოგიური ეტიუდები, თბ. 1991, 50-57 (რუსულ ენაზე). The Way of Cognition in Aareopagity and Sufizm, Byzantian Scientific Study, Tbilisi, 1991, 50-57 (in Russian).
3. პროკოპი კესარიელი, შენობათა შესახებ, თარგმანი, გამოკვლევა, კომენტარები ჯ. შოშიაშსვილის, თბ. 2006. 211
Procopius of Caesarea, De aedificiis, translation, research by J. Shoshiashvili, Tbilisi, 2006. 211
4. ცოდნა და სიყვარული არეოპაგიტიკაში, თბილისის სასულიერო აკადემიის სამეცნიერო შრომები, თბილისი, 2006.
Love and Cognation in the Areopagity.
5. ბერძნულ-ქართული დოკუმენტირებული ლექსიკონი, ტ. I-V, 2002-2007 წ.წ.
Greece-Georgian Dictionary I-V, 2002-2007
6. პროკოპი კესარიელი-ისტორიკოსი და ბელეტრისტი, ბიზანტინოლოგია-2, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ. 2009.
Procopius of Caesarea-Historian and Beletrist, Byzantinologia-2, Materials of International Science Conference, Tbilisi 2009.
7. ომი და მშვიდობა ლაზეთის მიწაზე (პროკოპი კესარიელის „ომების წიგნი“, კრებული-ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, II, ბათუმი, 2010.
War and Peace in the land of the Laz (the book of Wars by Procopius of Caesarea), Humanities in the information society, International Conference Proceedings, Batumi, 2010.
8. ბიზანტიური პორტრეტი - მონარქის სახე, კრებულში „ბიზანტინოლოგია საქართველოში-3“ / საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები /, თბ., 2011
The Byzantine Portrait – The Image of the Monarch, Byzantinologia-3, Materials of International Science Conference, Tbilisi, 2011
9. საიდუმლო თასი (ό μυστικός κρατηρ) დიონისე არეოპაგელის თხზულებებში, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, მიძღვნილი აკად. შ. ნუცუბიძის დაბადების 125 წლისთავისაადმი, თსუ, 2014 წ.
The Mystical Bowl (ό μυστικός κρατηρ) in the Works of Dionysius the Areopagita, International Conference Proceedings, TSU, 2014
10. მღვდლობისთვის დიონისე არეოპაგელის თხზულებებში, კრებული „ბიზანტინოლოგია-4“, თბილისი, 2018 წ.

გამოქვეყნებული შრომების სია:
1. ქრისტიანულ საიდუმლოთა საკითხისათვის დიონისე არეოპაგელის „საეკლესიო იერარქიაში“, ჯევანმარდი, თბ., 1976 წ.
2. დიონისე არეოპაგელის IX წერილი ტიტე მღვდელმთავარს (სიმბოლოს გაგებისათვის) ჯევანმარდი, თბ., 1979 წ.
3. письма псевдо-Дионисия Ареопагита и византийская эпистолография (автореферат), Tб. 1999 г.
4. ბიზანტიური ეპისტოლოგრაფია და ფსევდო-დიონისე არეოპაგელის წერილები (მონოგრაფია), თბ., 1990 წ.
5. путь познания в Ареопагитике и суфизму Византиноведческие этюды. Tб. 1991 г.
6. ფოტიოსი, სიტყვა სულიწმინდის მესაიდუმლოების შესახებ, ბიზანტ. ლიტ. ქრესტომათია. ტ. II, თბ., 1993 წ.
7. პროკოპი კესარიელი, ნიკას აჯანყება (შენობათა შესახებ), ბიზანტ. ლიტ. ქრესტომათია, ტ. I, თბ., 1994 წ.
8. პროკოპი კესარიელი, აია-სოფიას ტაძრის მშენებლობა, ბიზანტ. ლიტ. ქრესტომათია, ტ. I, თბ., 1994 წ.
9. დიონისე არეოპაგელი, IX წერილი ტიტე მღვდელმთავარს (თარგმანი), ბიზანტ. ლიტ. ქრესტომათია, ტ. I, თბ., 1994 წ.
10. ბერძნულ-ქართული სასაუბრო, თბ., 1995 წ. (საპატრიარქოს გამომცემლობა)
11. ბიზანტიურ-ქართული დოკუმენტირებული ლექსიკონი, ტ. I, 2002 წ.
12. ბიზანტიურ-ქართული დოკუმენტირებული ლექსიკონი, ტ. II, 2003 წ.
13. ბიზანტიურ-ქართული დოკუმენტირებული ლექსიკონი, ტ. III, 2005 წ.
14. მაცხოვრის ხატი სინას მთიდან, საღვთისმეტყველო ჟურნალი Ν1, 2006 წ. (საპატრიარქოს გამომცემლობა)
15. ცოდნისა და რწმენის ერთიანობისათვის, ჟურნ. „კარიბჭე“ (მართმადიდებლური ჟურნალი), 8-12 სექტემბერი, 2006 წ.
16. პროკოპი კესარიელი- „შენობათა შესახებ“ (თარგმანი, გამოკვლევა, კომენტარები, სახელთა საძიებელი, არქიტექტურულ ტერმინთა ლექსიკონი და ბიბლიოგრაფია), გამომც. Aster-I, 2006 წ. /მონოგრაფია/
17. ცოდნა და სიყვარული არეოპაგიტიკაში, თბილისის სასულიერო აკადემიის სამეცნიერო შრომები, თბილისი, 2009 წ.
18. პროკოპი კესარიელი-ისტორიკოსი და ბელეტრისტი, კრებულში „ბიზანტინოლოგია საქართველოში-2“, პროგრამა „ლოგოსი“, თბილისი, 2009 წ.
19. ომი და მშვიდობა ლაზეთის მიწაზე / პროკოპი კესარიელის „ომების წიგნი“ / კრებული - ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, II, ბათუმი, 2010 წ.
20. ბიზანტიური პორტრეტი - მონარქის სახე, კრებული „ბიზანტინოლოგია საქართველოში-3“, თბილისი, 2022 წ.
21. საიდუმლო თასი (ό μυστικός κρατηρ) დიონისე არეოპაგელის თხზულებებში, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები მიძღვნილი აკად. შ. ნუცუბიძის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი, თსუ, 2014 წ.
22. მღვდლობისათვის დიონისე არეოპაგელის თხზულებებში, კრებული „ბიზანტინოლოგია საქართველოში-4“ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი 2018 წ.

მიმდინარე სალექციო კურსები:
1989 წ.-დღემდე ვკითხულობ ლექციების კურსს ძველ ბერძნულ ენაში თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში.
2010 წ.-დღემდე ვკითხულობ ლექციების კურსს ძველ ბერძნულ ენაში გ. მთაწმიდელის გალობის უმაღლეს სასწავლებელში.

სალექციო კურსების კატალოგი:
1989 წ.- დღემდე ლექციების კურსი ძველ ბერძნულ ენაში თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში.
1995-2007 წწ. ლექციების კურსი ლათინურ ენაში უნივერსიტეტ „გეორგიაში“
2000-2007 წწ. ლექციების კურსი ლათინურ ენაში ილია ჭავჭავაძის საახელობის ეროვნულ უნივერსიტეტში (სეუ)
2006-2018 წწ. ლექციების კურსი ლათინურ ენაში წმ. თამარ მეფის სახელობის სამედიცინო ინსტიტუტში
2010 წ. - დღემდე ლექციების კურსი ძველ ბერძნულ ენაში გ. მთაწმიდელის გალობის უმაღლეს სასწავლებელში

თბილისის სასულიერო აკადემია-სემინარია - ძველი ბერძნული ენის პედაგოგი
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი - ბიზანტინოლოგიის განყოფილების მეცნიერ-მკვლევარი
საქართველოს ბიზანტინოლოგთა ეროვნული კავშირის წევრი


FaceBook Twitter Google