განვითარების გრძელვადიანი (ექვსწლიანი) სამოქმედო გეგმა
ა(ა)იპ – მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება – გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებელი

განვითარების გრძელვადიანი (ექვსწლიანი) სამოქმედო გეგმა


გასატარებელი ღონისძიებები შესრულების ვადები
2014 2015 2016 2017 2018 2019
მართვის პროცესი
ახალი ვებგვერდის შექმნა
მართვის პროცესის ოპტიმიზაცია ელექტრონული აღრიცხვისა და
შეფასების სისტემის დანერგვით
დაწესებულების მიისიიდან და დასახული ამოცანებიდან გამომდინარე,
სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციების დახვეწა
ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალისთვის კვალიფიკაციის
ამაღლების ხელშეწყობა ტრენინგების, გაცვლითი პროგრამების და სხვა
ღონისძიებების მეშვეობით
სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის დაფინანსების უზრუნველყოფა
სწავლების პროცესის ორგანიზება
სწავლების პროცესში ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენების
დანერგვა და განვითარება

უცხოელი სტუდენტების მოზიდვა და მათი სწავლისა და სწავლების
სისტემის დაგეგმვა და განვითარება

საგანმანათლებლო პროგრამების მუდმივი განვითარება
სტუდენტების უზრუნველყოფა საგანმანათლებლო პროგრამის
შესაბამისი ყველა თვალსაჩინოებითა და ვიდეოლექციებით
სტუდენტთა უცხოეთის შესაბამისი პროფილის საგანამანათლებლო
დაწესებულებებში გაგზავნის ხელშეწყობა
სტუდენტთა ზოგადი განათლებისათვის საჭირო ლექციების,
მასტერ-კლასებისა და ექსკურსიების ორგანიზება
პარტნიორული ურთიერთობები
სამუსიკო და საღვთისმეტყველო სფეროში საქართველოს სხვა
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან მემორანდუმების
გაფორმება და კონტაქტების დამყარება/გაძლიერება
საერთაშორისო მემორანდუმების გაფორმება მსოფლიოს სხვადასხვა
უნივერსიტეტებთან და სასწავლო დაწესებულებებთან
საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია „ერთსულოვნებასთან“
აქტიური თანამშრომლობა შემეცნებითი ფორმატის გადაცემების
მომზადებისა და სასწავლებლის საქმიანობის ასახვის მხრივ
საქართველოს საპატრიარქოსთან, საქართველოს მეცნიერებისა და
განათლების სამინისტროსთან, საქართველოს კულტურის
სამინისტროსთან, ფოლკლორის ცენტრთან და ფონდ „ქართულ გალობასთან“
აქტიური თანამშრომლობა სასწავლებლის პროფილის შესაბამისი
ღონისძიებების და პროექტების ორგანიზების მიზნით.
კურსდამთვარებულთა დასაქმებისხელშეწყობის მიზნით დამსაქმებლებთან
ურთიერთობების ფორმირებადა განვითარება
მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფა
სასწავლო აუდიტორიების კეთილმოწყობა, სასწავლო
ინვენტარისგანახლება და აღჭურვა საგანმანათლებლო პროგრამების
მიზნებისა და სწავლის შედეგების რეალიზების უზრუნველყოფის მიზნით
საკონფერენციო დარბაზის გარემონტება და აღჭურვა ვიდეო-კონფერენციის
სისტემით
საბიბლიოთეკო ფონდის (ბეჭდვითი, აუდიო-, ვიდეო-) განახლება/შევსება
უახლესიქართულენოვანი და უცხოენავანი სასწავლო–სამეცნიერო
და მეთოდური ლიტერატურით, პერიოდიკით
საკონცერტო დარბაზის გარემონტება და შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვა
ხმის ჩამწერი სტუდიის გარემონტება და შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვა
| Print |