ლიანა წურწუმია
ფილოსოფიურ მეცნიერებათა დოქტორი
კულტუროლოგიის სასწავლო კურსის პედაგოგი
შესახებ
პუბლიკაციები

1964 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლური ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი; 1980 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით მიენიჭა ფილოსოფიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი. სადისერტაციო ნაშრომი: „ნიკო ჭავჭავაძის ესთეტიკური შეხედულებები“.
2006 წლიდან დღემდე არის ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის მოწვეული პროფესორი; 1981-2005 წლებში იყო ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ესთეტიკის კათედრის დოცენტი; 1995-2005 წლებში — თბილისი ექვთიმე თაყაიშვილის სახ. კულტურისა და ხელოვნების უნივერსიტეტის კულტუროლოგიის კათედრის პედაგოგი; 1970-1981 წლებში — ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ესთეტიკის კათედრის მასწავლებელი.

სამეცნიერო შრომები:
1.რეალიზმის საკითხები ნიკო ნიკოლაძის ესთეტიკაში, თსუ, 1979წ.;
2.მხატვრული და საზოგადოებრივი პროგრესის ურთიერთმიმართების საკითხები ნიკო ნიკოლაძის ესთეტიკაში. საქართველოს მევნიერებათა აკადემიის „მაცნე“, №2, 1982წ.;
3.სტუდენტი ახალგაზრდობის ესთეტიკური აღზრდა, კრებ. „ესთეტიკური აღზრდა: მიზანი და საშუალება“, თსუ, 1986წ.;
4.ნიკო ნიკოლაძის ესთეტიკური შეხედულებები, თსუ, 1984წ.;
5.ნ. ანტონოვიჩი, ქართული ენციკლოპედია, ტ 1, 1997წ.;
6.ესთეტიკის და მხატვრული კულტურის საკითხები ანტონ ფურცელაძესთან, კრებ. „ქართული ესთეტიკური აზრის ისტორიიდან“, თსუ, 1996წ.;
7.ნიკო ნიკოლაძის ფილოსოფიური და ესთეტიკური შეხედულებები, კრებ. „ნიკო ნიკოლაძე – 150“, თსუ, 1999წ.;
8.აკაკი წერეთლის ესთეტიკურ-ანთროპოლოგიური ხედვა, კრებ. „აკაკი – საიუბილეო კრებული 1“, თსუ, 1999წ.;
9.დავით გურამიშვილის ფილოსოფიურ-ესთეტიკური შეხედულებები, თსუ, სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები, 2000წ.;
10.არჩილ ბაგრატიონის ფილოსოფიური და ესთეტიკური შეხედულებები, კრებ. „ესთეტიკისა და კულტუროლოგიის საკითხები, თსუ, 2002წ,;
11.ნიკო ნიკოლაძე და რუსული კლასიკური ესთეტიკა, კრებ. „ნიკო ნიკოლაძე – 160“, თსუ, 2003წ.;
12.ქართული რომანტიზმის ეროვნული ფესვები, კრებ, „ესთეტიკისა და კულტუროლოგიის საკითხები“, თსუ, 2004წ.;
13.ქართული ესთეტიკური აზრის ისტორიიდან, თსუ, თბილისი, 2005წ.;
14.Aesthetic-Anthrological View of Akaki Tsereteli, Multidisciplinary Abstracts on the Caucasus (Social and Humanitarian Sciences) №1, Tbilisi, 2003;
15.Philosophic and Aesthetic Views of Niko Nikoladze, — იქვე;
16.თამარის ეპოქა — ქართული კულტურის მწვერვალი, თსუ, 2005წ.;
17.ქართული ხელოვნების ისტორია, თბილისი, 2008წ, (სალექციო კურსი);
18.სოციოლოგიის შესავალი, თბილისი, 2009წ. (სალექციო კურსი);
19.ხელოვნებათმცოდნეობის შესავალი, თბილისი, 2009წ, (სალექციო კურსი);
20.კოლხეთის აკადემია — ქართული ფილოსოფიური აზრის სათავე, კრებ. „ცოტნეიდელი“, ტ.2, თბილისი, 2008წ.;
21.ესთეტიკური შეხედულებები, მე-19 საუკუნე, წიგნში: ქართული ფილოსოფიური აზრის ისტორია, ტ.2, ბათუმი, შ. რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2008წ.;
22.ესთეტიკური იდეები, ესთეტიკური აზრი მე-13-მე-18 საუკუნეების საქართველოში, წიგნში: ქართული ფილოსოფიური აზრის ისტორია, ტ.3, ბათუმი, შ. რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2010წ.;
23.ქართული ფილოსოფიური გონი: წარსული და თანამედროვეობა, ჟურნალი „ცოტნეიდელი“, ტ2, 2008-2010წწ.;
24.ესთეტიკური აზრის ისტორიიდან, მე-2 ნაწილი, თსუ, 2011წ.;
25.ვაჟას პოეტური სამყარო, ჟურნალი „ცოტნეიდელი“, ტ5, 2012წ.;
26.ესთეტიკური აზრი მე-17 საუკუნის საქართველოში, ჟურნალი „ათინათი“, №2, 2012წ.;
27.ბესიკის პოეტური სამყარო, „ათინათი“, №3, 2012წ.;
28.სამყაროს რუსთველისეული აღქმის ესთეტიკური და ეთიკური ასპექტები. ანთოლოგია, ტ1, ჯუმბერ ლეჟავას სახ. საერთაშორისო აკადემია, თბილისი, 2012წ.;
29.„აღმოსავლური რენესანსის“ თეორია, ანთოლოგია, ტ.2, ჯუმბერ ლეჟავას სახ. საერთაშორისო აკადემია, თბილისი, 2013წ.


FaceBook Twitter Google