მურმან სუხიშვილი
ასოცირებული პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
ძველი ქართული ლიტერატურის სასწავლო კურსის პედაგოგი
შესახებ
პუბლიკაციები
კურსები
კონფერენციები
დამატებითი ინფორმაცია

1966 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი,
სპეციალობა ფილოლოგი-ქართველოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი.
1967-1970 წლებში სწავლობდა საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტურაში. 1971 წელს დაიცვა დისერტაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის მოსაპოვებლად.
1979 წ. დაამთავრა ი. ჭავჭავაძის სახ. თბილისის უცხო ენათა სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი, სპეციალობა: გერმანული ენა.
1999 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია, მიენიჭა ფილოლოგიის მეცნიერედათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი.
1971 წლიდან მუშაობდა საქართველოს მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართველურ ენათა განყოფილების უმცროს და, შემდგომ, უფროს მეცნიერ თანამშრომლად, 2002-2006 წლებში იყო ინსტიტუტის ქართველურ ენათა განყოფილების გამგე.
1999-2001 წლებში მუშაობდა სულხან-საბა ორბელიანის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიურ უნივერსიტეტში ქართული ენის კათედრის დოცენტის, ხოლო 2002-2003 წლებში - კათედრის პროფესორის თანამდებობაზე.
ამჟამად არის თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართველურ ენათა განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი და გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებლის ასოცირებული პროფესორი.

სამეცნიერო ინტერესების სფეროები / კვლევითი ინტერესები
ქართველური ენების ლექსიკა-სემანტიკის, მორფოლოგია- სინტაქსისა და ფონეტიკის საკითხები.

რჩეული პუბლიკაციები
წიგნები:

1.სტატიკური ზმნები ქართულში, თბილისი, 1976 წ., 147 გვერდი.
2.გარდამავალი ზმნები ქართულში, სისტემისა და ისტორიის ზოგი საკითხი, თბილისი, 1986 წ., 122 გვერდი.
3.თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია, სალიტერატურო ენა, (ავტორები გ. გოგოლაშვილი, ა. არაბული, მ. სუხიშვილი, მ. მანჯგალაძე, ნ. ჭუმბურიძე, ნ. ჯორბენაძე), თბ., 2011. გვ. 420-623.
4.ახალი ქართული ენა, II, სალიტერატურო ენის მორფოლოგია - ზმნა (თანაავტორებთან ერთად), გ. გოგოლაშვილისა და ა. არაბულის რედაქციით, თბ., 2016, გვ. 156-180; 190-290.

პუბლიკაციების ვრცელი სია:

1.სტატიკური ზმნები ძველ ქართულში, მაცნე, #6, თბ., 1970.
2.Статические глаголы в грузинском и абхазском языках, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული, თბ., 1977.
3.მყოფადის წარმოება და სტატიკურ ზმნათა პარადიგმა ქართულში, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XX, თბ., 1978.
4.კოტე დოდაშვილი, ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, III, თბილისი, 1978.
5.პიროვნებისა და ნივთის სემანტიკური გარჩევის ერთი შემთხვევისათვის ქართულ¬ში, კრებული: ზოგადი და იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების საკითხები, თბილისი, 1980.
6.ერთი სიტყვის კვალდაკვალ, ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში, თბ., 1980, #1.
7.მოქმედებითი და ვნებითი გვარის წარმოებისა და სემანტიკის ზოგიერთი საკითხი ქართულში, კრებ., ნარკვევები იბერიულ-კავკასიურ ენათა მორფოლოგიიდან, თბილისი, 1980.
8.გარდაუვალ უგვარო ზმნათა სემანტიკისათვის ქართულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, V, თბილისი, 1981.
9.Л.Ш. Геленидзе, Лексика связанная с анатомией и фразеологией человека в древнегрузинском языке (На груз. яз.), რეცენზია, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული, VIII, 1981.
10.И.К. Керкадзе, Зоологические термины в древнегрузинском языке (с учетом данных других картвельских языков), На груз. языке, რეცენზია, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული, VIII, 1981.
11.„ანუკამ ილანძღა და იგინა“ თუ „ანუკა ილანძღა და იგინა“, ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, IV, თბილისი, 1981.
12.მკვიდრი, ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში, თბ., 1984, #3.
13.ერთი ქართველური შესატყვისობის შესახებ, კრებ., საენათმეცნიერებო ძიებანი, თბ., 1983.
14.უარყოფითი წარმოების ერთი შემთხვევისათვის ქართულში, ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, VI, თბ., 1984.
15.ქართული მრწემ-ის სვანური შესატყვისისათვის, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, თბ., 1985.
16.Alice C. Harris, Georgian Syntax: A Study in Relational Grammar (Cambridge University Press, 1981). რეცენზია; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, ტ. 262, მეცნიერება, 9, 1985.
17.ვაშა, ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში, თბ., 1985, #3-4.
18.სუბიექტური პირის პრეფიქსისათვის ქართველურ ენებში, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XXV, თბ., 1986.
19.ჩვენი დედა, ჩვენი ენა, ჩვენი ლექსი ქართული, ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში, თბ., 1986, #4.
20.ორი ქართული ფუძის სვანური შესატყვისის შესახებ, ეტიმოლოგიური ძიებანი, თბ., 1987.
21.ქართველური ლექსიკიდან, ეტიმოლოგიური ძიებანი, თბ., 1988.
22.„წველის“ აღმნიშვნელი სვანური ლიშგი ტერმინისათვის, ეტიმოლოგიური ძიებანი, თბ., 1989.
23.ძველი ქართული ფეშუ ფუძის სვანური შესატყვისისათვის, ეტიმოლოგიური ძიებანი, თბ., 1990.
24.უახლოესი ობიექტის დაკარგვის შემთხვევები სვანურში, „მაცნე“, ენისა და ლიტერატურის სერია, თბილისი, 1988, 1.
25.უახლოესი ობიექტის გამოტოვება მეგრული გარდამავალი ზმნის შესიტყვებაში, „მაცნე“, ენისა და ლიტერატურის სერია, 1988, 2.
26.ძველი ქართულის რჩუნვა ტერმინის შესახებ, ეტიმოლოგიური ძიებანი, თბ., 1991.
27.ჩბუნვა ზმნის სვანური შესატყვისისათვის, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, VI, თბ., 1996.
28.ძველი ქართულის სხერ- ფუძის სვანური შესატყვისისათვის, სულხან-საბა ორბელიანის სახ. თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი, ქართული ენის კათედრა, შრომები, 3, თბ., 1997.
29.გარდამავალი ღრჯნ-ი-ს ფუძის მეგრული შესტყვისისათვის, გიორგი როგავას, საიუბილეო კრებული: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი - ზუგდიდის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი, თბ., 1997.
30.ქართული Ãნარცუ ფუძის სვანური შესატყვისისათვის, ზურაბ ჭუმბურიძე, დაბადების 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებული, თბ., 1997.
31.სვანური კომპოზიტი შუარ-ბიფხილდ და მასთან დაკავშირებული საკითხები, ეტიმოლოგიური ძიებანი, თბ., 1997.
32.ერთი ტიპის გაორკეცებული სიტყვების შესახებ ქართულში, ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, XI, 1998.
33.ლა- პრეფიქსიანი მიმღეობის ფორმები მასდარის მნიშვნელობით სვანურში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, VII, 1998.
34.ილ- სუფიქსიან ნაზმნარ სახელთა შესახებ ქართულში, სულხან-საბა ორბელიანის სახ. თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის ქართული ენის კათედრა, შრომები, თბ., 1998.
35.ფშვინვიერთა რეგრესულ-დისიმილაციური გამჟღერებისათვის სვანურში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი - თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, IX, თბ., 1998.
36.რეგრესულ-დისიმილაციური გამჟღერება საერთოქართველურ მასალაში (სვან. ჯéჭკ: ქართ. *წიწკ-, წიწკანა), არნ. ჩიქობავა, საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბ., 1998.
37.„მეტყველების სემანტიკის“ გარდამავალ ზმნათა სინტაქსისათვის, ენათმეცნიერების საკითხები, 1, თბ., 1999.
38.ერგატიული წესის გამოვლენისათვის ქართულში, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XXXIV, 2000.
39.ვარჯ- ფუძის შესატყვისის ძიებისათვის, თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახ. პედაგოგიური უნივერსიტეტის ქართული ენის კათედრის შრომები, 5, 2000.
40.ქართველური ლექსიკიდან, არნ ჩიქობავას საკითხავები, XI, თბ., 2000.
41.ერთი ქართველური შესატყვისობა და მასთან დაკავშირებული ფორმალური და სემანტიკური საკითხები, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მე-60 სამეცნ. სესიის მასალები, თბ., 2000.
42.ქართველური ლექსიკიდან, (ქართ. ძარ- < *ძ1არ : სვან. ჯარ), ენათმეცნი-ერების საკითხები, 2(10), თბ., 2001.
43.რედაქცია „საგამომცებლო ლექსიკონი“ (შემდგენელი – ვ. დოხნაძე), თბ., 2001.
44.ორპირიან გარდამავალ და გარდაუვალ ზმნათა შემცველი შესიტყვების სახელურ წევრთა ურთიერთობისათვის, საქართველოს მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 61-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, 2002 წლის 17-19 დეკემბერი (ეძღვნება საქართველოს მეცნ. აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის, პროფესორ ბესარიონ ჯორბენაძის დაბადების 60 წლისთავს), თბილისი, 2002.
45.ლ. ბერძენიშვილი, თ. ჩხენკელი, ი. ღარიბაშვილი, მ. სუხიშვილი, „ინგლისურ-ქართული ინტერნეტის ლექსიკონი“, 2002. შეტანილია ინტერნეტში: http://www.nplg.gov.ge/dictionary/
46.სნეულების აღმნიშვნელი ზოგი ქართველური ფუძის შესახებ, არნ. ჩიქობავას საკითხავები, მასალები, XIV, 2003.
47.ბ. ჯორბენაძე, ზმნის გვარის ფორმათა წარმოებისა და ფუნქციის საკითხები ქართულში (1975წ.) რეცენზია, კრებ. ბესარიონ ჯორბენაძე – პიროვნება, მეცნიერი, მოღვაწე. თბ., 2003.
48.ინტერნეტის ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის შესახებ (მ. სუხიშვილი, ლ. ბერძენიშვილი, ი. ღარიბაშვილი, თ. ჩხენკელი), ბუნებრივ ენათა დამუშავება. ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, კონფერენციის მასალები, თბ., 2003.
49.მედიოაქტიური ზმნები ქართულში, სემანტიკისა და პარადიგმის მიმართება, გრ. რობაქიძის სახ. უნივერსიტეტის შრომები, II, თბ. 2003.
50.ქართველური შესატყვისობიდან, ქესს VIII, თბ., 2003.
51.თედო უთურგაიძე, 75+1..., „ბურჯი ეროვნებისა“, 2003, 5-6.
52.ქცევის ფორმანტთა მნიშვნელობის რეინტერპრეტაციისათვის ქართულში, არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XV, 2004 წლის 20-23 აპრილი, მასალები, თბ., 2004.
53.ფუძედრეკად ზმნათა ერთი რიგის (ქლეთ-/ქლით-, ქლეტ-/ქლიტ-, ქლეს-/ქლის-) ზანური შესატყვისისათვის, 63-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, 2004 წლის 15-17 დეკემბერი (ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოს ანა კალანდაძეს), თბილისი, 2004.
54.ბრუნვაცვალებადი სუბიექტის მქონე ორვალენტიანი ზმნების გრამატიკული სტატუსის საკითხი ძველ ქართულში, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XVI, მასალები, 2005 წლის 23-27 მაისი (ეძღვნება ქრისტიანობის ოც საუკუნეს საქართველოში), თბილისი, 2005.
55.ქართ. კაწრ- ფუძის შესატყვისის ძიებისათვის, სულხან-საბა ორბელიანის სახ. თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის ქართული ენის კათედრა, შრომები, 6, თბ., 2005.
56.„მყოფობა“ : „მქონებლობის“ გამოხატვისათვის ძველი ქართულის საშუალი გვარის ზმნათა საქცეო სისტემებში. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, IX, 2005.
57.სემანტიკისა და უღვლილების პარადიგმის მიმართების შესახებ მედიოაქტიურ ზმნებში, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XXXV, თბ., 2005.
58.მასალები ეტიმოლოგიური ლექსიკონისათვის, არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XVII, 2006 წლის 2-5 მაისი, მასალები, თბ., 2006.
59.ქართული ბენძღ- ფუძის შესატყვისისათვის; ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოება, IX სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ეძღვნება იოსებ ყიფშიძის ხსოვნას, თბილისი, 2007, გვ. 14-15
60.სატალ- / სატლ- ფუძის შესატყვისის ძიებისათვის; არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები; XVIII, 10-13 აპრილი, მასალები, თბილისი, 2007, გვ. 75-77
61.მაკა სალია, „მეთევზეობის ლექსიკა ზანურში“, რეცენზია, საენათმეცნიერო ძიებანი, XXV, თბილისი, 2007, გვ. 386-395
62.ფშვინვიერ ხშულთა რეგრესულ-დისტანციური დისიმილაციური გამჟღერებისათვის სვანურში; ენათმეცნიერების საკითხები, I, თბილისი, 2007
63.რეცენზია, თამარ მახარობლიძე - „ბასკური და ქართველური დესტინაციური სისტემების ტიპოლოგია“, თბილისი, 2007
64.პირდაპირი დამატების საკითხი ძველი ქართულის რთულ ზმნებში, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XIX, თბ., 2008, გვ. 72-74.
65.ორგანული და არაორგანული კუთვნილების გამოხატვისათვის საშუალი გვარის ზმნებთან ქართველურ ენებში, XXVIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ., 2008, ნოემბერი. გვ. 49-51.
66.გარდამავალი ზმნური შესიტყვების რთულ ზმნებად გარდაქმნის პროცესის შესახებ ძველ ქართულში, II საერთაშორისო სიმპოზიუმი `იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება: მემკვიდრეობა და პერსპექტივები, ეძღვნება აკადემიკოს არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 110 წლისთავს, მასალები, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2008, გვ. 389-392.
67.მედიოაქტივთა საქცეო სისტემის საოპოზიციო ცალების ზოგიერთი გრამატიკული და სემანტიკური თავისებურებების შესახებ, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XXXVI, თბ., 2008, გვ. 192-203.
68.გარდამავლობა, ენციკლოპედია „ქართული ენა“, „ეროვნული მწერლობა“, თბ., 2008. გვ. 104-105.
69.გვარი, ენციკლოპედია „ქართული ენა“, “ეროვნული მწერლობა“, თბ., 2008. გვ. 110-112.
70.კოტე დოდაშვილი, ენციკლოპედია „ქართული ენა“, „ეროვნული მწერლობა“, თბ., 2008. გვ. 151.
71.ვლადიმერ ფანჩვიძე, ენციკლოპედია „ქართული ენა“, „ეროვნული მწერლობა“, თბ., 2008. გვ. 475.
72.მაქსიმე ქალდანი, ენციკლოპედია „ქართული ენა“, „ეროვნული მწერლობა“, თბ., 2008. გვ. 493-494.
73.გარდამავლობის საკითხი რთულ ზმნებში (ძველი ქართულის მიხედვით), ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, X, „უნივერსალი“, თბ., 2009, გვ. 203-217.
74.ერთი ქართველური სამედიცინო ტერმინის შესახებ: მხუევრი “მსხმო მუწუკი”, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XXXVII, `უნივერსალი~, თბ., 2009, გვ. 207-215.
75.პირდაპირი ობიექტის მრავლობითობის სუფიქსის შესახებ ზმნათა ერთ ჯგუფში, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXI, 2010 წლის 13-16 აპრილი, მასალები. `უნივერსალი~, თბ., 2010, გვ. 65-67.
76.ერთი ქართველური ბგერათფარდობის საკითხისათვის, იკე, XXXVIII, თბ., 2010. გვ. 135-147.
77.პასიური და საურთიერთო სემანტიკა გარდაუვალი ზმნის ე-პრეფიქსიან მოდელში, იკე, XXXIX, თბ., 2011. გვ. 161-179.
78.გ. გოგოლაშვილი, ა. არაბული, მ. სუხიშვილი, მ. მანჯგალაძე, ნ. ჭუმბურიძე, ნ. ჯორბენაძე, თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია, სალიტერატურო ენა, თბ., 2011. გვ. 420-623.
79.ლეჩხუმური გელცემულის ეტიმოლოგიისათვის, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXII, თბ., 2011.
80.გუნი „სიყვითლის სენი“ (საბა), ქართული ენის სტრუქტურის საკითხები, XI, თბ., 2011.
81.ქართ. გუელის ნაცემი : მეგრ. გვერიშ ნაჩამინა, ეტიმოლოგიური ძიებანი, VIII, თბ.,2011, გვ. 57-71.
82.უნებლიობის გამოხატვისათვის ქართულში, პროფ. გენადი ბურჭულაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ., 2012. გვ. 218-226.
83.კაუზატიური სუბიექტის ფუნქციისათვის, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXIII, თბ., 2012.
84.ერთი საერთოქართველური ზმნური ფუძის ტერმინოლოგიზაციისათვის სვანურში: იკე XL, 2012. თბ. გვ. 158-171.
85.ქართული ბენძღ- ფუძის მეგრული შესატყვისისათვის: ეტიმოლოგიური ძიებანი, IX, თბ., 2012.
86.პრევერბიან გარდაუვალ ზმნათა კომბინირებული მნიშვნელობა და ზმნის გრამატიკული სტატუსი, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 72-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, 24-26 დეკემბერი, 2013. გვ. 39-41.
87.ერთი საერთო საფეიქრო ტერმინი ქართულსა და სვანურში, ეტიმოლოგიური ძიებანი, X, 2013. გვ. 35-43.
88.აქვს, ჰყავს ზმნათა პრევერბიანი ფორმების გრამატიკული კვალიფიკაცია ახალ ქართულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, XII, 2013. გვ. 194-215.
89.აუსლაუტის უ დაბოლოების შესახებ ძველ ქართულში, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXIV, თბილისი, 2013. გვ. 47-48.
90.ქართულ-ზანური *ღუდ- ფუძე და მასთან დაკავშირებული ფორმალურ-სემანტიკური საკითხები, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, XIII, თბ., 2014. გვ. 117-122.
91.ფუძედრეკად ზმნათა ერთი რიგის (ქლეთ-/ქლით-) ზანური შესატყვისისათვის, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XLII, თბ., 2014, გვ. 217-224.
92.ტომის რედაქტორისაგან, არნ. ჩიქობავას შრომები, ტ. IX, თბილისი, 2014, გვ. 407-411.
93.სვანური იგინწალ (ბქ.) „ირწევა, ქანაობს“ და ე>ი ხმოვანთმონაცვლეობის საკითხი, ტიპოლოგიური ძიებანი VII, თბ., 2015, გვ. 478-484.
94.„ყრმა პანტელეიმონის სასწაულის“ ზოგიერთი საკვანძო სატყვის პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობები, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, 45, თბ., 2017, გვ. 185-192.
95.ნომინატიური და ერგატიული კონსტრუქციების დიაქრონიული ურთიერმიმართების საკითხისათვის ქართულში, ივ. ჯავახიშვილის სახ. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული, ქართველური ენათმეცნიერება, ტ. IV, საიუბილეო გამოცემა „ზურაბ ჭუმბურიძე - 90“, თბ., 2017. გვ. 236-243.
96.„გააწმყოებული ხოლმეობითის“ ცნებისათვის, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXIX, თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, 2018. გვ. 57-58.
97.უმლაუტის ერთი შემთხვევა სვანურში, იკე XLVI, თბ., 2018. გვ. 137-145.

მიმდინარე სალექციო კურსი
გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებელი - ძველი ქართული ენისა და ლიტერატურის სასწავლო კურსი.

რეგიონული კონფერენციები:

1.ზანური ღურ- ფუძის ქართული შესატყვისისათვის, თბილისის უნივერსიტეტის სტუდენტთა 27-ე სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 1964, თეზისები.
2.სტატიკურ ზმნათა ფუძის შედგენილობისათვის, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 1968, თეზისები.
3.ქცევის კატეგორიის შესწავლის ისტორიისათვის ქართულში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 1969, თეზისები.
4.იცის და უწყის ზმნები ქართულში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 1970, თეზისები.
5.სუფიქსიან ვნებითთა წარმოების ზოგი საკითხი ქართულში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 1971, თეზისები.
6.მყოფადის წარმოება და სტატიკურ ზმნათა პარადიგმა ქართულში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 1972, თეზისები.
7.Статические глаголы в грузинском и абхазском языках, Материалы шестой региональной научной сессий по историко-сравнительному изучению иберийско-кавказских языков, Майкоп, 1975. Тезисы докладов.
8.ი- პრეფიქსიანი ვნებითი გვარის ზმნათა ერთი ჯგუფის შესახებ ქართულში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, თბ., 1978, თეზისები.
9.ერთი შესაძლო არქაიზმის შესახებ ძველ ქართულში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო კონფერენცია, 1980, თეზისები.
10.О некоторых особенностях склонения вопросительных местоимений ვინ? “кто?”и რა? “что?” в грузинском языке, Падежный состав и система склонения в иберийско-кавказских языках, IX региональная научная сессия, Тезисы докладов, Махачкала, 1981.
11.„ძველისძველ“ ტიპის წარმოების სემანტიკისათვის ქართულში, საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების ქართული ენის კათედრების X რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 1984, თეზისები.
12.О фонетических изменениях морфем утерявших функции в картвельских языках, Одиннадцатая региональная научная сессия по изучению системы и истории иберийско-кавказских язвков, Вопросы фонологии и морфологии, Нальчик, 1985, Тезисы докладов.
13.სტატიკურ ზმნათა სასხვისო ქცევის სემანტიკისათვის, საქართველოს მეცნიე¬რებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986, თეზისები.
14.„წველის” აღმნიშვნელი სვანური ლიშგი ტერმინისათვის, VIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ქართული ენის დიალექტოლოგიური ატლასის შედგენის პრინციპებისა და დიალექტოლოგიისა და ენის ისტორიის ზოგადი საკითხებისადმი, სოხუმი, 1986, თეზისები.
15.Об одном идентичном образовании масдаров и причастий в грузинском языке, отглагольные образования в иберийско-кавказских языках: Тезисы докладов XII региональной научной сессии по изучению системы и истории иберийско-кавказских языков (21-23 сентября, 1988), Черкеск-Карачаевск, 1988.
16.Об одном типе отымённых непереходных глаголов в грузинском языке. XIII региональная научная сессия по историко-сравнительному изучению иберийско-кавказских языков (Глагольное словообразование в иберийско-кавказских языках). Тезисы докладов, Майкоп, 1990.
17.ერგატიულობის მორფოლოგიური, სემანტიკური და სინტაქსური ნიშნებისათვის ქართულში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენაბათა თეზისები, თბ., 1990.
18.სვანური კომპოზიტი შუარ-ბიფხილდ `ცვარ-ნამი~ და მასთან დაკავშირებული საკითხები, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 49-ე სამეცნიერო სესია, ეძღვნება აკად. ვ. თოფურიას დაბადების 90-ე წლისთავს, 1991, თეზისები.
19.ერგატიულობის წესის განსაზღვრისათვის ქართულში, საქართველოს მეცნიე¬რებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 52-ე სამეცნიერო სესია, 1993, თეზისები.
20.ჩბუნვა სიტყვის სვანური შესატყვისისათვის, თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახ. პედაგოგიური უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო სესია, 61, თბ., 1996, თეზისები.
21.ქართულ-სვანურ შესატყვისობათა ძიებიდან, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი _ თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, VII, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბ., 1996.
22.გრამატიკულ და სემანტიკურ ბრუნვათა სუბსტიტუციისათვის ქართულში; არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 66-ე სამეცნიერო სესია, ეძღვნება აკადემიკოს აკაკი შანიძის დაბადების 120 წლისთავს, თბილისი, 2007, გვ. 31-32
23.ზოგიერთი დარგობრივი ტერმინის ქართველური შესატყვისის ძიებისათვის, არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 67-ე სამეცნიერო სესია, „უნივერსალი“, თბ., 2008, დეკემბერი. გვ. 57-59.
24.ძიებანი სამედიცინო ლექსიკიდან, ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების XI სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ., 2009, ივნისი, გვ. 12-13.
25.საერთო-ქართველური წარმომავლობის ერთი შესაძლო სამედიცინო ტერმინის შესახებ, არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, სამეცნიერო კონფერენცია, ეთნოლინგვისტური საკითხავები, I, თბ., 2009, ოქტომბერი, გვ. 13-15.
26.გვარის ფორმები გამოხატულებისა და შინაარსის პლანის მიხედვით, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 69-ე სამეცნიერო სესია, მასალები, 2010 წლის 20-23 დეკემბერი, თბილისი.
27.სიყვითლის აღმნიშვნელი ერთი სამედიცინო ტერმინის შესახებ, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია – ეთნოლინგვისტური საკითხავები II, მასალები, 2010 წლის 28 დეკემბერი, თბილისი.
28.პრევერბიან გარდაუვალ ზმნათა კომბინირებული მნიშვნელობა და ზმნის გრამატიკული სტატუსი, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 72-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, 24-26 დეკემბერი, 2013. გვ. 39-41.საერთაშორისო კონფერენციები:

1.რეგრესულ-დისიმილაციური გამჟღერება საერთოქართველურ მასალაში (სვან. ჯ ჭკ: ქართ. *წიწკ-, წიწკანა), საერთაშორისო სიმპოზიუმი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბ., 1998.
2.Опущение синтаксических показателей переходности в грузинском языке, XI Коллоквиум Европейского Общества Кавказоведов, МГУ им. М.В. Ломоносова и Институт языкознания Российской АН, 20-22 июня, 2002, Тезисы докладов. Москва, 2002.
3.პირდაპირი დამატების ქონა-არქონით განსხვავებული ი- პრეფიქსიანი ზმნების გრამატიკული სტატუსის საკითხი ქართველურ ენებში; კავკასიოლოგთა პირველი საერთაშორისო კონგრესის მასალები, თბილისი, 2007, გვ. 161-163
4.რეფლექსურობის გამოხატვისათვის ქართულში, III საერთაშორისო სიმპოზიუმი, იბერიულ-კავკასიური ენები: სტრუქტურა, ისტორია, ფუნქციონირება (ეძღვნება აკადემიკოს ქეთევან ლომთათიძის დაბადების 100 წლისთავს), მასალები, თბ., 2011. გვ. 148-151.
5.Отражение принципа классного спряжения в версионной системе грузинского языка, Кавказские языки: генетико-ареальные связи и типологические общности; Тезисы докладов III международной научной конференции, Махачкала, 2012.
ვინ და რა ჯგუფის სახელთა სემანტიკისა და ფორმაცვალების შესახებ ქართულში, არნ. ჩიქობავა 120, ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V საერთაშორისო სიმპოზიუმი, მასალები, 2018. გვ. 60-62.

რედაქტორი - ივლიტა ლობჯანიძე, ქართული თეატრალური ტერმინოლოგია, თბილისი, 2009.
რედაქტორი - ლეო კვაჭაძე, თანამედროვე ქართული ენის სინტაქსი, მე-5 შევსებული გამოცემა, თბ., 2010.
თანარედაქტორი - მედეა საღლიანი, პირისა და რიცხვის გრამატიკული კატეგორია სვანურში, „მერიდიანი“, თბ., 2011.
თანარედაქტორი - გურამ ბედოშვილი, ქართულ ტოპონიმთა განმარტებით-ეტიმოლოგიური ლექსიკონი, II, თბ., 2013.
რეცენზენტი - მზია ხვედელიძე, როზა გაბეჩავა, ჩვენ ვსწავლობთ ქართულს, სახელმძღვანელო, „უნივერსალი“, თბილისი, 2008 და სხვ.

სარედაქციო კოლეგიის წევრი:
არნ. ჩიქობავას „შრომების“ (მრავალტომეულის)- არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი.
პერიოდული გამოცემების -
იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.
ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.
ეტიმოლოგიური ძიებანი, თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.


FaceBook Twitter Google