მისაღები გამოცდის პროგრამა სოლფეჯიოში (წერა – ზეპირი)

 

  1. მარტივი სამხმიანი კარნახი. ქართულ მასალაზე (კვერექსის მსგავსი) ნიმუში
  2. ბგერიდან დიატონური კილოების აგება (სიმღერით).
  3. ბგერიდან მარტივი ინტერვალების აგება (სიმღერით).
  4. ბგერიდან მაჟორული და მინორული სამხმოვანებების, სექსტაკორდებისა და კვარტსექსტაკორდების აგება (სიმღერით).
  5. სმენითი ანალიზი: კილოების, ინტერვალებისა და აკორდების სმენით განსაზღვრა.
  6. ფურცლიდან კითხვა ვიოლინოსა და ბანის გასაღებში (საგალობლის ერთი ხმა).
Share Button