მისაღები გამოცდის პროგრამა სოლფეჯიოში (წერა – ზეპირი)

 

  1. მარტივი სამხმიანი კარნახი. ქართულ მასალაზე (კვერექსის მსგავსი) ნიმუში
  2. ბგერიდან ხალხური კილოების აგება (სიმღერით).
  3. ბგერიდან მარტივი ინტერვალების აგება აღმავალი და დაღმავალი მიმართულებით (სიმღერით).
  4. ბგერიდან მაჟორული და მინორული სამხმოვანებების, სექსტაკორდებისა და კვარტსექსტაკორდების აგება (სიმღერით).
  5. სმენითი ანალიზი: კილოების, ინტერვალებისა და აკორდების სმენით განსაზღვრა.
  6. ერთხმიანი მაგალითის ფურცლიდან კითხვა.
Share Button